Advies op de Beleidsnota Inkoop Jeugd

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zutphen
Postbus 41
7200 AA Zutphen

Datum: 1mei 2014

Onderwerp: advies op de Beleidsnota Inkoop Jeugd
Geacht College,

Na enige verwarring in verband met de inkoop Wmo en inkoop Jeugd is het
Platform Maatschappelijke Ondersteuning tevreden dat de Beleidsnota Inkoop Jeugd nu duidelijkheid schept tot een garantie voor de zorgcontinuïteit voor onze achterban. Wij hebben de Beleidsnota Inkoop Jeugd dan ook met grote belangstelling gelezen en besproken.

In de inleiding zien we terug dat er over de zorgcontinuïteit duidelijke uitspraken gedaan worden.
Hier waren tot dusver veel vragen over en we vinden het dan ook fijn dat hier meer helderheid over gekomen is.
Ook het aspect dat de regiogemeenten gezamenlijk specialistische zorg gaan inkopen is een positief punt.

-Beslis punt: in te stemmen met de gemaakte indeling voorzieningen (=vrij toegankelijk) en individuele voorzieningen (=niet vrij toegankelijk).

Wij zijn hiermee akkoord maar met de onderstaande opmerkingen.

Hoofdstuk 1 blz.5 punt 1.8
Wij willen graag dat de gemeente nog meer rechtstreeks contact zoekt met de burgers van de gemeente Zutphen.
Dit moet niet alleen via de cliëntenorganisaties, cliëntenvertegenwoordigers en
Wmo-raden gaan. Het risico bestaat dat de zorgmijders buiten de boot vallen.

Blz. 8 toelichtingspunt 13 + blz. 15 eerste alinea, beiden m.b.t voetnoot:coördinatie
Hier wordt aangegeven dat het mogelijk is dat de gemeente de coördinatietaak van de verschillende vormen van hulp en ondersteuning op zich neemt.
Ons advies is dat op het moment dat de gemeente de taken zelf uitvoert de ambtenaar een professionele inzicht heeft in complexe jeugdzorgsituaties.
Wij vragen aandacht voor goede aansluiting bij Jeugdzorgvormen die niet lokaal ingekocht worden, maar wellicht wel bij de jeugdige samenkomen

– Beslispunt: In te stemmen met de zorgvormen die nader worden uitgewerkt worden in bouwstenen voor het jeugdhulpplan.

Hierin stemmen wij akkoord.

– Beslispunt:In te stemmen met het aangaan van een raamovereenkomst voor een periode van twee jaar met de optie voor de gemeenten om de overeenkomst maximaal zes maal één jaar stilzwijgend te verlengen.

Hierin stemmen wij akkoord maar met de onderstaande opmerking.

Hoofdstuk 3.4 tweede alinea blz.16
Een verduidelijking van het punt sancties worden bestraft en extra inzet of bovenmatig presteren worden beloond.

– Beslispunt: In te stemmen de looptijd van het RTA met één jaar te verlengen en met de bestaande aanbieders contracten voor een periode van twee jaar af te sluiten, zodat de zorginfrastructuur wordt geborgen en frictiekosten worden beperkt.

Akkoord maar met onderstaand advies:
Blz.16 Raamovereenkomsten zonder afnameverplichting
Bij dit punt zijn wij van mening dat de jeugdigen de mogelijkheid moeten houden om van aanbieder te wisselen ( ook gedurende het traject).
Ook zouden wij willen zien dat er aangegeven wordt in welke situaties of op welke momenten dit kan en of er een maximum aan verbonden is.

-Beslispunt: Wij zijn het eens met het beslispunt op blz.17 mits de cliënt de mogelijkheid heeft om tijdens deze twee jaar te kunnen wisselen van aanbieder.
Hiermee stemmen wij akkoord

Beslispunt: Er moet per cliënt de mogelijkheid zijn om te bekijken hoe deze het beste voorbereid kan worden op de verandering.
Wij realiseren ons dat het begeleiden van cliënten kosten met zich meebrengt en daarom vragen wij hier aandacht voor bij dit punt.

-beslispunt: In te stemmen met sturing op kwaliteit en resultaat bij de inkoop van individuele voorzieningen voor jeugdhulp.

Akkoord maar met onderstaand advies:
Graag willen wij dat er bij dit punt ook wordt gekeken vanuit het cliëntenperspectief.
Wij verwijzen naar wat op blz. 23 geschreven is: Cliënttevredenheid is een belangrijk onderdeel van het resultaat. Hoe vaak, door wie en hoe wordt deze cliënttevredenheid getoetst en hoe wordt het dan meegenomen in het bepalen van het resultaat?
Graag adviseren wij u om de volgende aandachtspunten c.q. vragen mee te nemen.
Tot slot hebben wij een aantal extra aandacht punten:

1). Er is op dit moment geen onafhankelijk klachtenpunt. Graag zien wij dat dit via de gemeente tot stand komt. Wij realiseren ons dat genoemde wensniet echt te maken heeft met de inkoop maar het heeft wel effect op het besteedbare budget.

2) Refererend aan blz. 10. Er moet een goede aansluiting zijn van jeugdzorg naar volwassenenzorg. Wij zien hiervan graag iets vermeld.
Verder ontbreekt de aansluiting tussen de Integrale Vroeghulp, het project CJG4kracht en de langdurige jeugdgehandicaptenzorg.
De wens drukt op de te maken kosten door de zorgaanbieder.
De jeugdige krijgt bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd te maken met diverse veranderingen (overgang zorg van ‘jeugdige’ naar ‘volwassene’, wijziging inkomenssituatie/mogelijkheden, wijziging van hoe de dagbesteding en of woon/verblijfplaats eruit ziet) en mag dan ook in veel gevallen zelf beslissingen nemen. Hierop moet de jeugdige goed voorbereid worden om vergroten van de problemen/hulpvraag te voorkomen en dat vraagt inzet van de omgeving, waaronder van de dan betrokken hulpverlener(s).

3) Het moet mogelijk blijven voor jongeren om gastlessen en voorlichting te krijgen. blz. 10/11

4) refererend aan blz. 26 vinden wij dat pgb’s mogelijk moeten blijven voor zorgvragers indien van toepassing.

5) De kwaliteit van zorgaanbieders meten met behulp van een cliënttevredenheidsonderzoek.

6) De grenzen van een regio mag niet belemmerend zijn voor de hulp die een jeugdige nodig heeft.

De leden van het PMO wensen het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen veel wijsheid toe de komende jaren in de juiste en sociale besluiten betreffende dit onderwerp.

Wij stellen het op prijs om op de hoogte gehouden te worden betreffende de verdere ontwikkelingen.

Als u nog vragen hebben omtrent onze mening en/of advies, dan zijn wij gaarne bereid deze mondeling toe te lichten.

p.s. Niet alle leden van het PMO ondertekenen dit advies omdat hun achterban
niet jonger is dan 18 jaar of geen raakvlakken heeft met de jeugd.

Met vriendelijke groet,

Coördinatie Commissie Platform Maatschappelijke Ondersteuning
T: 0610306511
E: platformmo@gmail.com
W: www.platformgcz.com

Advies Beleidsnota Inkoop Jeugd 22-04-2014

Leave A Reply