Hoge zorgkosten en een laag inkomen in Zutphen

Hebt u kosten in verband met een chronische ziekte of beperking? Dan heeft de gemeente Zutphen een aantal regelingen waarvoor u wellicht in aanmerking komt. Dat is vooral afhankelijk van uw inkomen. Deze regelingen worden uitgevoerd door Het Plein (www.hetpleinzutphen.nl).       .

Als vervanging van de landelijke regelingen WTCG en de CER heeft de gemeente Zutphen een gemeentelijke ‘maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten’ ontwikkeld. Die bestaat uit twee regelingen: (a) een extra uitgebreid aanvullend pakket binnen de bestaande collectieve zorgverzekering voor minima, de Garant Verzorgd 3, of (b) de tegemoetkoming zorgkosten. U kunt niet gebruik maken van beide regelingen, u moet een keuze maken. In beide gevallen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.

Daarnaast kunt u, los van deze regelingen, altijd individuele bijzondere bijstand aanvragen voor medische kosten of andere kosten als gevolg van een chronische ziekte of een beperking, zoals extra stookkosten, dieetkosten, orthopedisch schoeisel, maaltijdvergoeding, hulpmiddelen. De voorwaarden zijn strikter dan bij de collectieve zorgverzekering en de tegemoetkoming zorgkosten.

Collectieve zorgverzekering (Menzis)

De gemeente Zutphen heeft een collectieve zorgverzekering bij Menzis voor mensen met een laag inkomen. Iedere burger in Zutphen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kan hiervan gebruik maken. Er is geen gezondheidstoets. Kinderen zijn meeverzekerd. De gemeente betaalt een bijdrage in de premie aan de zorgverzekeraar, zodat deze premie lager is dan normaal. U bent verplicht een aanvullende verzekering te nemen, inclusief een tandartsverzekering. U kunt kiezen uit drie pakketten: de Garant Verzorgd 1, 2 en 3. De GV 1 is de goedkoopste, de GV 3 de duurste. In alle pakketten is de eigen bijdrage in het kader van de WMO verzekerd.

Bent u al bij Menzis verzekerd? Dan kunt u op elk moment van het jaar overstappen naar de collectieve zorgverzekering. Bent u niet bij niet bij Menzis verzekerd? Dan kunt u pas met ingang van het nieuwe kalenderjaar overstappen. Aanmelden gaat makkelijk via www.gezondverzekerd.nl, daar kunt u ook een vergelijking maken met uw huidige zorgverzekering.

‘Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten’

  1. Garant Verzorgd 3 (Menzis)

Eén van de pakketten van de collectieve zorgverzekering is vanaf 2015 speciaal afgestemd op de behoeften van mensen met een hoge zorgvraag. Dit pakket heet Garant Verzorgd 3. Het pakket heeft een zeer hoge dekking van veel medische kosten. Kijk voor een overzicht op www.gezondverzekerd.nl      . Daarnaast is het verplichte eigen risico volledig verzekerd. De gemeente betaalt een bijdrage van € 30,- per maand in de premie, dat is € 360,- per jaar. Daardoor kan deze aanvullende verzekering voor € 145,- worden aangeboden (uitgaande de goedkoopste tandartsverzekering). Deze polis is aantrekkelijk als u structureel hoge zorgkosten hebt.

Tegemoetkoming zorgkosten

Als alternatief voor de Garant Verzorgd 3 kunt u een financiële bijdrage in uw zorgkosten aanvragen. Deze regeling heet tegemoetkoming zorgkosten. De tegemoetkoming bedraagt € 230,- per persoon per kalenderjaar. U kunt de tegemoetkoming zorgkosten aanvragen als u uw inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm en als u uw verplicht eigen risico volledig hebt benut. U hebt geen recht op de tegemoetkoming als u gebruik maakt van de Garant Verzorgd 3 of via het UWV een inkomenscompensatie ontvangt in verband met uw arbeidsongeschiktheid.

(Individuele) bijzondere bijstand

Voor bepaalde medische kosten kunt u  een vergoeding aanvragen in de vorm van (individuele) bijzondere bijstand. Wat de zorgverzekering vergoedt, kan niet via bijzondere bijstand worden vergoedt. Dat heet een voorliggende voorziening. De collectieve zorgverzekering wordt als voorliggende voorziening beschouwd als u bijzondere bijstand voor medische kosten aanvraagt. Er wordt dus rekening gehouden met de vergoedingen van de collectieve zorgverzekering. 2015 is een overgangsjaar: bent u niet collectief verzekerd, dan kijken we in dit jaar nog naar de vergoedingen in uw eigen zorgverzekering.

Hebt u speciale afspraken met uw huidige verzekeraar over de vergoeding van dure medicijnen en/of dure behandelingen, waardoor u liever niet overstapt naar de collectieve zorgverzekering? Laat het weten bij een eventuele aanvraag bijzondere bijstand, dan wordt daar rekening mee gehouden.

Hebt u als gevolg van uw chronische ziekte of beperking ook nog andere kosten buiten de sfeer van de zorgverzekering?  Denk aan extra stookkosten, dieetkosten, orthopedisch schoeisel, maaltijdvergoeding, hulpmiddelen, alarmering? Ook daarvoor kunt bijzondere bijstand aanvragen.

Voor bijzondere bijstand zijn de voorwaarden strikter dan bij de collectieve zorgverzekering en de tegemoetkoming zorgkosten. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110%. Is uw inkomen hoger, dan moet u de helft van het meerinkomen (op jaarbasis) gebruiken voor het betalen van de kosten. Ook uw vermogen telt mee. Als dit hoger is dan in de bijstand is toegestaan, dan moet u ook dit (hogere) gedeelte gebruiken voor de betaling van de kosten.

Meer weten?

Kijkt u op de site van Het Plein: www.hetpleinzutphen.nl. Daar vind u o.a. een overzicht van de kosten waarvoor bijzondere bijstand mogelijk is en een inkomenstabel. U kunt elke ochtend tussen 8.30 en 12.30 uur zonder afspraak binnenlopen op Het Plein (Henri Dunantweg 1) om u te laten informeren over de mogelijkheden in uw situatie en/of een aanvraag te doen.

De gemeente Lochem heeft dezelfde regelingen (alleen de bijzondere bijstand kan op onderdelen verschillen). U moet deze regelingen aanvragen bij de gemeente Lochem (www.lochem.nl           ).

Hoge zorgkosten en een laag inkomen in Zutphen
Schuiven naar boven