Besluit Gemeente Huishoudelijke Hulp

 

Dag allemaal,

Het afgelopen half jaar hebben we meerdere keren over huishoudelijke hulp gesproken. Gaandeweg ontstond het idee dat we de raad, die om drie scenario’s gevraagd had, geen scenario’s maar uitgangspunten voor moesten leggen. Dat is gebeurd en afgelopen maandag heeft de raad hierover een besluit genomen. Onderaan deze mail is in rode tekst het besluit van de raad te lezen.

De uitgangspunten zijn te lezen bij punt A. Naar aanleiding van discussie in het forum op 15 juni zijn de keuzen die voorgelegd zijn verengd tot besluitpunten (zie hieronder onder B). Uiteindelijk heeft de raad unaniem besloten!

Na het zomerreces worden onderstaande uitgangspunten en besluitpunten concreet uitgewerkt.

De huidige contracten verlengen we nog één jaar tot maart 2017. We stoppen met de uitgifte van bemiddelde hulp; bestaande situaties laten we nog in tact en in het najaar bekijken we hoe we daar mee om moeten gaan.

Jullie hebben een cruciale, niet te onderschatten rol gespeeld in de discussie over huishoudelijke hulp. Daarvoor onze hartelijke dank(!). Het is fijn om zoveel betrokken professionals en cliëntvertegenwoordigers om ons heen te hebben. Ik hoop dat we in het najaar op meerdere van jullie een beroep mogen doen bij de uitwerking.

Iedereen een fijne zomerperiode gewenst!

Nb: Wil je deze mail doorsturen wanneer je een betrokken collega bij de geadresseerden mist?

Met vriendelijke groet,

Andreas Noordam

mail.google.com

Gemeente Zutphen
Afd: Klantcontact
Team: Personen, Bedrijven & Instellingen
Tel: 14 0575 of 06 511 63 839
Fax: 0575 587 001
E-mail: a.noordam@zutphen.nl

 

Besluit

Griffienummer: 2015-0089

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 mei 2015 met nummer 56353;

gelet op het gevoerde debat in het forum van 15 en 29 juni 2015;

b e s l u i t :

A. De volgende uitgangspunten te hanteren:

  1. Huishoudelijke hulp blijft beschikbaar voor wie het nodig heeft en het zelf niet kan betalen én regelen. De mogelijkheden die iemand heeft om zelf in oplossingen te voorzien, moeten benut worden.
  2. We streven naar zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid tegen gangbare arbeidsvoorwaarden.
  3. De signaleringsfunctie door de hulpen moet (beter) benut worden via een functionele verbinding met de Sociale wijkteams en wijkverpleegkundigen.
  4. Het budget van het Rijk voor huishoudelijke hulp is het financieel kader waarbinnen uitgevoerd wordt.
  5. Een algemene voorziening voor huishoudelijke hulp te creëren van waaruit alle huishoudelijke hulp verstrekt wordt, ook waar deze betaald wordt door de gemeente.

B. Te kiezen voor:

Een beroep doen op de mogelijkheden die de cliënt heeft om zelf in oplossingen te voorzien, ongeacht de leeftijd, maar wel rekening houdend met de leeftijd.

  1. Een vast team van huishoudelijke hulpen per wijk, functioneel verbonden met het sociale wijkteam en de verpleegkundigen.
  2. Toekennen van huishoudelijke hulp op basis van een dialoog tussen aanbieder en cliënt, waarbij de werkafspraken op eenvoudige wijze schriftelijk worden vastgelegd.
  3. Lumpsumfinanciering op basis van nader vast te stellen parameters die borgen dat de mensen die het echt nodig hebben daadwerkelijk bereikt en geholpen worden, aan een organisatie die niet vanuit winstoogmerk handelt en waarin de zeggenschap van medewerkers groot is.
  4. Het jaar 2016 als overgangsjaar te gebruiken opdat de nieuwe werkwijze per 1 maart 2017 definitief kan ingaan.

C. Het te verwachten tekort van ruim € 500.000 in 2016 te dekken uit de reserve Wmo en dit te verwerken in de primitieve begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen,

 

Besluit Gemeente Huishoudelijke Hulp
Schuiven naar boven