Nieuwe minimaregeling voor chronisch zieken en gehandicapten

 

 

gemeente Zutphen

 

Vanaf 25 mei kunnen inwoners van Zutphen die chronisch ziek zijn of een handicap hebben én een laag inkomen hebben, een beroep doen op een nieuwe gemeentelijke minimaregeling: de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Als iemand medische kosten heeft als gevolg van een chronische ziekte of een beperking, en die kosten worden niet (deels) door een andere regeling gecompenseerd, dan bestaat er recht op die tegemoetkoming.

Wethouder Laura Werger: ‘Wij verwachten met deze nieuwe regeling beter in beeld te krijgen tegen welke kosten chronisch zieken en gehandicapten aanlopen. Het ingebouwde maatwerk biedt hiervoor een mooie kans. Verder willen we met deze maatregelen voorkomen dat mensen zorg gaan mijden omdat ze bang zijn dat ze de kosten niet kunnen betalen. Niet alleen vanwege de financiële compensatie, maar ook omdat wij via deze regeling inwoners wijzen op voorzieningen – en er zijn heel veel regelingen – waar zij wellicht wel recht op hebben.’

Wanneer en voor wie De regeling gaat in op 25 mei maar werkt terug naar 1 januari 2020. Het gaat om kosten die dit kalenderjaar (2020) gemaakt worden. Inwoners kunnen in ieder geval in drie situaties een beroep doen op de regeling:

• Bij kosten in verband met de aanschaf of verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart.
• Bij een extra dure aanvullende zorgverzekering die afgesloten moet worden vanwege bijvoorbeeld hoog medicijngebruik of medische behandelingen.
• Of als een aanvullende verzekering juist niet mogelijk is.
Maar iemand kan ook andere kosten hebben die nergens anders vergoed worden. De nieuwe regeling biedt ruimte voor maatwerk op basis van de persoonlijke situatie. Het is dus geen standaardwerk.

Maatwerk waar het nodig is Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad € 50.000,- beschikbaar voor een ‘voorziening maatwerk medische kosten’. De raad was bezorgd dat vooral chronisch zieken en gehandicapten in Zutphen als gevolg van de aanvullende bezuinigingen op het minimabeleid niet konden rondkomen en zorg zouden gaan mijden. Daarom werd aan het college gevraagd een voorziening te ontwikkelen die maatwerk biedt waar het echt nodig is. Het college heeft de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) en de Stichting Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken (SPGCZ) vanwege hun expertise en ervaring nauw betrokken bij de ontwikkeling van de voorziening. Er is gekeken naar de meest voorkomende kosten waarmee chronisch zieken en gehandicapten geconfronteerd worden én naar voorzieningen en compensatieregelingen die er al zijn in het land. Als inwoners aanspraak kunnen maken op een andere regeling, is er geen recht op een tegemoetkoming van de gemeente. Daarvoor is het budget ook te beperkt.

Laura Werger: ‘Als de gemeente nee moet verkopen bij de tegemoetkoming, dan kan het toch zo zijn dat mensen geholpen worden door hen te wijzen op andere mogelijkheden. Als uit de aanvraag blijkt dat mensen recht hebben op bijzondere bijstand voor de kosten die zij opvoeren, dan ziet de gemeente de aanvraag ook als een aanvraag bijzondere bijstand die meteen wordt afgehandeld.’

Complex Het heeft even geduurd voor dat de regeling klaar was. Dat heeft te maken met de complexiteit van de materie en het beperkte budget. Daarnaast was het belangrijk een regeling te maken waarvoor naar verwachting draagvlak is onder doelgroep, vandaar de samenwerking met BASD en het SPGZC. Uiteraard was er de coronacrisis waar de focus op kwam te liggen. Ten slotte was er de mededeling van Menzis om in Zutphen te stoppen met de Gemeentepolis met ingang van 1-1-2022. Dat vroeg om een moment van herbezinning. Maar uiteindelijk is het concept gehandhaafd en is de regeling een feit geworden.

 

 

Nieuwe minimaregeling voor chronisch zieken en gehandicapten
Schuiven naar boven