Wie zijn wij-

De Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken behartigt de
collectieve belangen van alle gehandicapten, chronisch zieken, oudere en
kwetsbare burgers in de gemeente Zutphen.

 

 

Zij adviseert hiertoe gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid.

* DOELSTELLING? * WIE? * WAT? * WAAR?
Doelstelling van de Stichting
Het doel is het behartigen van de gemeenschappelijke
belangen van gehandicapten en chronisch zieken.
De achterliggende gedachte is het zelfstandig
functioneren van deze doelgroep te bevorderen.
De Stichting wil dit onder andere bereiken door
contacten te onderhouden met gehandicapten en
chronisch zieken en met organisaties waarmee de
doelgroep te maken heeft.
Wie vormen de Stichting?
De Stichting wordt gevormd door
vertegenwoordigers van diverse patiëntenverenigingen,
de ouderenbonden en ervaringsdeskundigen.
Wat doet de Stichting?
·	Het geven van advies aan de gemeente
 gevraagd en ongevraagd advies over deze plannen
 en het beleid van de gemeente over onze doelgroepen.
 De Stichting adviseert over de WMO.
·	Wij geven jongeren de mogelijkheid om te ervaren
 hoe het is om chronisch ziek te zijn of een handicap te
 hebben door middel van maatschappelijk stage.
·	Het mee praten over zorgprojecten in de gemeente
 Zutphen, verkeersmaatregelen, denk aan
verkeersdrempels, begaanbaarheid van straten, markten
 en pleinen, nieuw te bouwen woningen en over
aanpassingen van woningen voor de doelgroep.
·	Het organiseren maandelijkse scootmobieltochten
voor een groep scootmobielers, de Scozu groep.
·	Het organiseren de jaarlijkse scootmobielinstructie
 dag op de 3de woensdag in april, samen met VVN.
·	Het organiseren van bijeenkomsten voor onze
doelgroep samen met andere organisaties.
·	De Stichting doet onderzoek naar -
 - Bereikbaarheid -
 Toegankelijkheid -
 Bruikbaarheid.
 Bereikbaarheid betekent dat iedereen zonder
obstakels of lastige hindernissen gebruik kan maken
van de openbare weg naar de ingang van een gebouw.
Toegankelijkheid betekent dat iedereen een gebouw
kan binnen komen en zelfstandig alle ruimten kan
bezoeken.
Bruikbaarheid betekent dat iedereen gebruik kan maken
van de voorzieningen in een gebouw zoals een balie, een lift,
toilet, vergaderruimte of kantine.
Waar zijn wij te bereiken?
Postadres: Rudlf Steinerlaan185,7207PV Zutphen
Tel.nr:  0610306511
Email: info@platformgcz.com
Website: www.platformgcz.com
IBAN:NL19 RBRB 0930 1263 86
Kvk: 08154198 ANBI: vanaf 1-1- 2008
Om ons werk te continueren is er de mogelijkheid om ons steunen als Vrienden van.
 Wilt u meer weten over de mogelijkheden hier van?
 Neem contact op met ons via: T:  0610306511 of E: sponsor@platformgcz.com